Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Liên kết website
Thống kê truy cập
Tổ chức bộ máy

1. Văn Thị Mỹ Yên             Trưởng phòng

2. Nguyễn Văn Nghĩa         Phó trưởng phòng

3. Nguyễn Ngọc Vui           Chuyên viên Trung học cơ sở

4. Lê Văn Hoàng                Chuyên viên Thống kê - Tổng hợp

5. Đặng Hữu Tùng              Chuyên viên Tiểu học

6. Trần Thị Diễm                Chuyên viên Mầm non

7. Hà Thị Thanh Trao         Kế toán

 

1. Bà Văn Thị Mỹ Yên, Trưởng phòng: Phụ trách chung, chủ tài khoản.

 Tham mưu và chịu trách nhiệm chung về mọi mặt công tác, hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo với UBND thị xã và Chủ tịch UBND thị xã;

 Trực tiếp phụ trách: Tham mưu giúp UBND thị xã thực hiện chức năng, quản lý Nhà nước về Giáo dục và Đào tạo bao gồm mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo; công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ nội bộ, công tác tổ chức cán bộ, Thi đua-Khen thưởng, công tác Thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý các vi phạm về công tác Giáo dục và Đào tạo theo thẩm quyền, là chủ tài khoản quản lý trực tiếp kinh phí của đơn vị.

Trình Ủy ban nhân dân thị xã các văn bản hướng dẫn về công tác Giáo dục-Đào tạo  trên địa bàn  và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định; trình Ủy ban nhân dân thị xã ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch 5 năm và hàng năm; chương trình, nội dung CCHC nhà nước về lĩnh vực giáo dục trên địa bànquy hoạch mạng lưới trường lớp trên địa bàn thị xã bao gồm trường Trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục và trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn.

 Chỉ đạo trực tiếp công tác chuyên môn của cấp mầm non, mẫu giáo và THCS.

2. Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Phó trưởng phòng: Giúp Trưởng phòng phụ trách các nhiệm vụ sau:

 Trực tiếp quan hệ công tác với các cơ quan, Ban ngành đoàn thể và UBND các xã, phường để giải quyết công việc thuộc phạm vi được phân công phụ trách.

 Theo dõi việc thành lập, chia tách, giải thể, chuyển đổi loại hình trường và các cơ sở giáo dục trực thuộc. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục trực thuộc xác định vị trí việc làm của viên chức sự nghiệp giáo dục, tổng hợp kế hoạch viên chức sự nghiệp của các cơ sở giáo dục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn và phối hợp tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, hợp đồng lao động, luân chuyển, biệt phái đối với công chức, viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp thị xã; công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thị xã; công tác khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức; đánh giá công chức, viên chức hằng năm; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện ở các cơ sở giáo dục.

Phối hợp Phòng Nội vụ, hướng dẫn các trường tổ chức thực hiện về chế độ chính sách gồm: nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, trợ cấp, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, nghỉ phép cho công chức, viên chức sự nghiệp giáo dục của các cơ sở giáo dục; công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; quản lý hồ sơ công chức, viên chức các đơn vị (hồ sơ gốc, hồ sơ điện tử); tổng hợp số liệu về công chức, viên chức; công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực tổ chức cán bộ theo hướng dẫn của Sở giáo dục & Đào tạo và UBND thị xã,

Trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác Thi đua-Khen thưởng của ngành, tham mưu đề xuất Trưởng phòng trong công tác thi đua-Khen thưởng. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện KĐCLGD và trường đạt chuẩn quốc gia; trực tiếp phụ trách công tác VSATTP, quản lý công tác bán trú trường học. Tham mưu kịp thời những giải pháp xử lý vấn đề còn vướng mắc trong nhiệm vụ được phân công.

 Chỉ đạo phụ trách chuyên môn cấp học tiểu học, thực hiện những nhiệm vụ công tác chuyên môn của ngành; Kiểm tra, đôn đốc cán bộ phụ trách chuyên môn và các trường trực thuộc về việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch của ngành, đề xuất với Trưởng phòng những biện pháp xử lý những vấn đề còn vướng mắc trong công tác chuyên môn.

 Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

 3. Bà Trần Thị Diễm, Công chức Phòng GDĐT: Giúp Trưởng phòng phụ trách các nhiệm vụ sau:

 Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn khối nhà trẻ, mẫu giáo về thực hiện nội dung, chương trình chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo; tổ chức triển khai các chuyên đề, các hội thi giáo viên giỏi khối nhà trẻ, mẫu giáo; công tác thi đua khen thưởng và nhân điển hình tiên tiến; công tác xây dựng trường mầm non chuẩn quốc gia; công tác thanh tra và kiểm định chất lượng giáo dục; theo dõi các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục mầm non.

 Phụ trách công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi; theo dõi phát triển hệ thống các trường mầm non; quản lý các trường ngoài công lập trên địa bàn.

 Phụ trách công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ; khuyến học khuyến tài, công tác ATVSTP cấp mầm non, mẫu giáo.

Phụ trách công tác Thủ quỹ của phòng GD&ĐT, trực tiếp tham mưu Lãnh đạo Phòng GDĐT trong việc thực thi nhiệm vụ.

 Thực hiện công tác khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

4. Ông Đặng Hữu Tùng, Công chức Phòng GDĐT: Giúp Trưởng phòng phụ trách các nhiệm vụ sau:

 Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn cấp tiểu học về thực hiện mục tiêu, nội dung, kế hoạch, phương pháp giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

 Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ; công tác thi đua, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến cấp tiểu học; công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia các giai đoạn. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các kỳ thi, hội thi của giáo viên, học sinh cấp tiểu học; hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên (theo chương trình thay sách giáo khoa, bồi dưỡng theo chu kỳ).

 Tham gia công tác kiểm định chất lượng giáo dục cấp tiểu học. Theo dõi, chỉ đạo việc xây dựng trường tiểu học xanh sạch đẹp, trường học thân thiện…; quản lý các cơ sở giáo dục tiểu học ngoài công lập (nếu có). Tham gia các dự án cho cấp tiểu học, các chương trình giáo dục phối hợp của các ban ngành liên quan.  Phụ trách công tác VSATTP cấp tiểu học.

Phụ trách công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; công tác kiểm tra nội bộ; công khai; công tác xã hội hóa, công tác quản lý bếp ăn bán trú của các trường, công tác dạy thêm học thêm, thực hiện công tác Qui chế dân chủ , ứng xử văn hóa cơ quan, trường học. Phụ trách tổ Công đoàn cơ quan.

 Thực hiện công tác khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

5. Ông Nguyễn Ngọc Vui, Công chức Phòng GDĐT, Giúp Trưởng phòng phụ trách các nhiệm vụ sau:

 Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn cấp Trung học cơ sở về việc thực hiện mục tiêu, nội dung, kế hoạch, phương pháp giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và tổ chức kiểm tra thực hiện.

 Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác thi đua, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến cấp Trung học cơ sở; công tác chỉ đạo xây dựng trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia; trường học thân thiện; công tác giáo dục dân tộc (nếu có).

Chủ trì phối hợp các bộ phận tham mưu công tác PCGD, XMC trên địa bàn thị xã Kiến Tường; Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ cấp THCS.  Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các kỳ thi, hội thi của giáo viên, học sinh cấp Trung học cơ sở; phụ trách việc cấp và quản lý các loại văn bằng, chứng nhận Trung học cơ sở theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo; Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên (theo chương trình thay sách giáo khoa, bồi dưỡng theo chu kỳ). Tham gia công tác kiểm định chất lượng giáo dục cấp Trung học cơ sở.

 Phụ trách công tác Công nghệ thông tin, cải cách hành chính, chuyển đổi số, giáo dục thường xuyên, trực tiếp tham mưu Lãnh đạo Phòng GDĐT trong việc thực thi nhiệm vụ.

 Thực hiện công tác khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

6. Ông Lê Văn Hoàng, Công chức Phòng GDĐT, Giúp Trưởng phòng phụ trách các nhiệm vụ sau:

 Trực tiếp phụ trách công tác xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; tham gia công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em.

 Thực hiện công tác thống kê, kế hoạch, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất; Phụ trách công tác theo dõi việc thực hiện kế hoạch dạy bơi cho học sinh của các trường; Phụ trách công tác lập kế hoạch, tổng hợp, báo cáo.

  Chủ trì phối hợp các bộ phận triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình; Phụ trách các trung tâm học tập cộng đồng và xây dựng xã hội học tập; công tác Đoàn-Đội phong trào trường học, trực tiếp tham mưu Lãnh đạo Phòng GDĐT trong việc thực thi nhiệm vụ.

 Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

7. Bà Hà Thị Thanh Trao, Công chức Phòng GDĐT, Giúp Trưởng phòng phụ trách các nhiệm vụ sau:

 Phụ trách công tác kế toán tổng hợp, văn thư của Phòng Giáo dục và Đào tạo; Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc lập dự toán, phân bổ, giao dự toán chi ngân sách giáo dục; dự toán kinh phí các chương trình mục tiêu, xây dựng cơ bản; hướng dẫn thu chi học phí cho các cơ sở giáo dục trực thuộc; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện tài chính trường học. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về những vấn đề liên quan đến tài chính của các cơ sở giáo dục trực thuộc; Phối hợp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc theo quy định của pháp luật.

 Phụ trách công tác Thi đua-Khen thưởng của cơ quan Phòng GDĐT, trực tiếp tham mưu Lãnh đạo Phòng GDĐT tro              ng việc thực thi nhiệm vụ.

 Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

Ngoài các nhiệm vụ phân công trên, cán bộ, công chức, người lao động còn phải thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Phòng GDĐT phân công.

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ thực tế, lãnh đạo Phòng sẽ có sự điều chuyển, phân công tăng cường, hỗ trợ theo từng công tác, nhiệm vụ cụ thể thực tế để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chung./.

                                                                            Tổ Chuyên môn      

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Địa chỉ: Số 362,Quốc lộ 62, Khu phố 3, Phường 1, thị xã Kiến Tường, Long An.
Email: pgdkientuong.longan@moet.edu.vn
Website: http://pgdkientuong.edu.vn/