Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hướng dẫn soạn giáo án theo Công văn 5512
Thực hiện Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thủ trưởng các đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch giáo dục của giáo viên và Kế hoạch bài dạy.
Xây dựng Kế hoạch giáo dục của giáo viên và Kế hoạch bài dạy (giáo án)
          Căn cứ vào Kế hoạch dạy học các môn học của tổ chuyên môn, giáo viên được phân công dạy học môn học ở các khối lớp xây dựng Kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học (theo khung Kế hoạch giáo dục của giáo viên tại Phụ lục III đính kèm); trên cơ sở đó xây dựng các Kế hoạch bài dạy để tổ chức dạy học (theo khung Kế hoạch bài dạy tại Phụ lục IV đính kèm). Nếu cho phép học sinh sử dụng điện thoại di động hỗ trợ hoạt động học thì phải thiết kế sao cho không yêu cầu tất cả học sinh phải có điện thoại và hướng dẫn những điều học sinh không được làm khi sử dụng điện thoại. Khi thực hiện hoạt động học, học sinh chỉ được sử dụng điện thoại di động như là một thiết bị hỗ trợ trong nội dung học tập cụ thể theo giới hạn thời gian cho phép và điều hành của giáo viên phù hợp với mục đích học tập của nội dung đó.
Việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện trong quá trình tổ chức các hoạt động học được thiết kế trong Kế hoạch bài dạy thông qua các hình thức: hỏi - đáp, viết, thực hành, thí nghiệm, thuyết trình, sản phẩm học tập. Đối với mỗi hình thức, khi đánh giá bằng điểm số phải thông báo trước cho học sinh về các tiêu chí đánh giá và định hướng cho học sinh tự học; chú trọng đánh giá bằng nhận xét quá trình và kết quả thực hiện của học sinh theo yêu cầu của câu hỏi, bài tập, bài thực hành, thí nghiệm, thuyết trình, sản phẩm học tập đã được nêu cụ thể trong Kế hoạch bài dạy.

Xem Công văn của Sở tại đây.
/Uploads/8085/files/S_4104_SGD%C4%90T-GDTrH_24-12-2020_Huong%20dan%20Ke%20hoach%20giao%20duc%20cua%20nha%20truong.pdf

Xem Công văn của Bộ tại đây.
/Uploads/8085/files/B_cong-van-5512-bgddt-gdtrh.pdf

Xem các phụ lục tại đây.
/Uploads/8085/files/B_Phu-luc-cong-van-5512-bgddt-gdtrh.pdf
Tải tại đây.
/Uploads/8085/files/B_Phu-luc-cong-van-5512-bgddt-gdtrh.docx

 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Địa chỉ: Số 362,Quốc lộ 62, Khu phố 3, Phường 1, thị xã Kiến Tường, Long An.
Email: pgdkientuong.longan@moet.edu.vn
Website: http://pgdkientuong.edu.vn/