Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Liên kết website
Thống kê truy cập
Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024
KẾ HOẠCH
Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024
 
Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo kèm theo Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông (Gọi tắt là Quy chế tuyển sinh);
Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-SGDĐT ngày 13/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An Quy định Tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;
Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 của UBND thị xã Kiến Tường về việc phê duyệt Phương án tuyển sinh vào các lớp đầu cấp của trường phổ thông năm học 2023 – 2024;
Căn cứ Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 22/6/2023 của UBND thị xã Kiến Tường về việc phê duyệt chỉ tiêu (số lượng) tuyển sinh vào lớp 6 các trường phổ thông năm học 2023-202;
Căn cứ Phương án số 219/PA-PGDĐT ngày 19/3/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp các trường phổ thông năm học 2023-2024.
Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thị xã xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6, năm học 2023-2024 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
- Thực hiện tuyển sinh theo đúng Quy chế của Bộ GD&ĐT, chỉ đạo của UBND thị xã và hướng dẫn của Phòng GD&ĐT; bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng.
- Tuyển 100% học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học (TH) vào học lớp 6 theo chỉ tiêu được giao, góp phần thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở (THCS).
II. Nội dung tuyển sinh
1. Chỉ tiêu tuyển sinh
Thực hiện theo Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 22/6/2023 của UBND thị xã về việc phê duyệt chỉ tiêu (số lượng) tuyển sinh vào lớp 6 các trường phổ thông năm học 2023-2024.
2. Phương thức tuyển sinh
a. Phương thức: Tuyển sinh vào lớp 6 theo hình thức xét tuyển căn cứ trên kết quả công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và điểm kết quả cuối năm học lớp 5 ở 2 môn Tiếng Việt và Toán.
b. Hình thức
- Tuyển sinh trực tuyến: Cha mẹ học sinh truy cập vào cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Long An tại địa chỉ: https://tuyensinh.longan.edu.vn/ và hoàn thành đăng ký theo hướng dẫn.
- Tuyển sinh trực tiếp: trường Tiểu học chuyển hồ sơ tuyển sinh về trường tuyển sinh để tuyển theo quy định.
3. Độ tuổi, hồ sơ dự tuyển
a. Độ tuổi
- Học sinh vào học lớp 6: Độ tuổi 11 (sinh năm 2012)
- Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào năm hoàn thành chương trình tiểu học.
- Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.
- Học sinh không được lưu ban quá ba lần trong một cấp học.
b. Hồ sơ
- Đơn xin dự tuyển.
- Bản chính học bạ Tiểu học có xác nhận Hoàn thành chương trình Tiểu học (HTCT.TH).
- Bản sao khai sinh hợp lệ dán trong học bạ THcó đóng dấu giáp lai của trường TH (hay TH&THCS).
4. Kế hoạch thời gian
a. Đối với tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 25/7/2023 đến ngày 31/7/2023.
Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha, mẹ hoặc người giám hộ của học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng kí tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng kí tuyển sinh trực tuyến thành công.
b. Đối với tuyển sinh trực tiếp: Từ ngày 01/8/2023 đến ngày 07/8/2023.
Trường Tiểu học chuyển hồ sơ cho Hội đồng tuyển sinh tại trường tuyển sinh. Hội đồng tuyển sinh trường nhập dữ liệu đăng ký tuyển sinh trên hệ thống trực tuyến và hoàn thành việc đăng ký tuyển sinh theo quy định.
c. Tiến hành
- Hiệu trưởng các trường Tiểu học, Tiểu học và Trung học cơ sở
+ Sinh hoạt về điều kiện, cách thức tuyển sinh đối với giáo viên, học sinh.
+ Thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 cho địa phương, Cha Mẹ học sinh và học sinh biết bằng các phương tiện thông tin.
- Từ ngày 01/8/2023 đến ngày 04/8/2023: các trường tiểu học hoàn thành hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024.
- Ngày 03/8/2023: Hiệu trưởng trường tuyển sinh lập và gửi Phòng GD&ĐT danh sách đề nghị cán bộ, giáo viên trong Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6, năm học 2023-2024 theo mẫu (đính kèm).
- Ngày 04/8/2023: các trường có cấp tiểu học nộp hồ sơ cho trường dự tuyển gồm: hồ sơ học sinh, danh sách học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2022-2023; danh sách học sinh theo mẫu đính kèm (danh sách này có gửi qua mail trường tuyển sinh).
- Từ ngày 04/8/2023 đến ngày 05/8/2023: Phòng GD&ĐT ra quyết định thành lập các Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6, năm học 2023-2024.
- Từ ngày 07/8/2023 đến ngày 12/8/2023: các Hội đồng tuyển sinh tiến hành làm việc theo kế hoạch; trong đó lưu ý các bước:
+ Đối chiếu đơn, lý lịch, hồ sơ học sinh và Danh sách học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học.
+ In danh sách học sinh được tuyển vào lớp 6 (theo mẫu phần mềm).
+ Nếu có học sinh ngoài thị xã có đủ hồ sơ xin dự tuyển, Hiệu trưởng trường tuyển sinh tuỳ điều kiện cơ sở vật chất mà thu nhận; nếu thu thì ghi tiếp ở dòng cuối của danh sách (sau phần các học sinh trong thị xã).
- Ngày 14/8/2023
+ Trường tuyển sinh trả lại các hồ sơ học sinh không được tuyển.
+ Trường tuyển sinh nộp về Phòng GD&ĐT các loại hồ sơ sau: 01 bộ “Danh sách học sinh được tuyển vào lớp 6 năm học 2023-2024”; 01 Biên bản xét tuyển sinh vào lớp 6; 01 Báo cáo kết quả tuyển sinh.
VII. Tổ chức thực hiện
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024 trình UBND thị xãn phê duyệt.
- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra công tác tuyển sinh của các trường trên địa bàn thị xã.
- Báo cáo đột xuất, định kỳ về Sở GD&ĐT, UBND thị xã theo yêu cầu và quy định hàng năm.
2. Các trường Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở
- Xây dựng Kế hoạch tuyển sinh, thực hiện theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyền sinh nàm học 2023-2024.
- Lập danh sách đề nghị thành viên trong Hội đồng tuyển sinh của nhà trường, gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch là Phó Hiệu trưởng, thư ký và một số ủy viên. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng.
- Đảm bảo triển khai thực hiện theo đúng quy định, đặc biệt lưu ý công khai về chỉ tiêu tuyển sinh, đối tượng và điều kiện tuyển sinh, địa bàn tuyển sinh, nguyên tắc xét tuyển.
- Thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 cho địa phương, Cha Mẹ học sinh và học sinh biết bằng các phương tiện thông tin.
- Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo đúng quy định.
Căn cứ nội dung Kế hoạch này các trường triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo để kịp thời giải quyết./.
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Địa chỉ: Số 362,Quốc lộ 62, Khu phố 3, Phường 1, thị xã Kiến Tường, Long An.
Email: pgdkientuong.longan@moet.edu.vn
Website: http://pgdkientuong.edu.vn/